रायगड जिल्हा आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. 25/11/2015 पर्यत अदयावत
 

indiagov
dialgov
mygov
NVSP
Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!
Valid GIGW!

districts    goidirectory    indiaimage    goisearch
संपर्क साधा :
संपर्क पत्ता : दूरध्वनी क्रमांक :
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दंडाधिकारी
जिल्हाधिकारी कार्यालय
तालुका - अलिबाग, जिल्‍हा रायगड
पिन कोड नं - 402 201
(महाराष्ट्र राज्य)
ई.पी.ए.बी.एक्स. क्रमांक
+91-2141-222118, 222097
फॅक्स क्रमांक
+91-2141-227451
indiagov ई मेल : collector[dot]raigad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in

संकेतस्थळ रचना, निर्मिती व प्रकाशन
राष्ट्रीय सूचना -विज्ञान केंद्र, रायगड
         ताज्या घडामोडी
aदि.२५/११/२०१५ रोजीच्या औषध निर्माण अधिकारी पदाच्या परीक्षेची उत्तर विवरणी

aदि.२५/११/२०१५ रोजीच्या पर्यवेक्षिका (एबाविसेय़ो) पदाच्या परीक्षेची उत्तर विवरणी

aदि.२५/११/२०१५ रोजीच्या विस्तार अधिकारी कृषी पदाच्या परीक्षेची उत्तर विवरणी

aदि.२५/११/२०१५ रोजीच्या आरोग्य सेवक (महिला/ पुरुष ४०% / पुरुष फवारणी ५०% ) पदाच्या परीक्षेची उत्तर विवरणी

aसरळसेवा भरती २०१५ - तलाठी पदाची अंतिम निवड यादी

aसरळसेवा भरती २०१५ - लिपिक - टंकलेखक या पदाचे नियुक्ती आदेश

aसरळसेवा भरती २०१५ - लिपिक - टंकलेखक या पदाचे अन्य कार्यालयाकडे उपलब्ध करून दिलेल्या उमेदवारांची यादी

aजिल्हाधिकारी रायगड यांच्या आस्था्पनेवरील मंडळ अधिकारी संवर्गाच्या दि 01/01/1999 ते 01/01/2015 या कालावधीत कार्यरत असलेले कर्मचारी यांची सुधारित अंतिम जेष्ठता यादी.

aसरळसेवा भरती २०१५ - लिपीक-टंकलेखक संवर्गाची अंतिम निवड सूची

aसरळसेवा भरती २०१५ - शिपाई / स्वछक /रखवालदार संवर्गाची अंतिम निवड सूची

aरायगड जिल्हपयासाठी माहे नोव्हें बर 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1620 कि.ली.)

aजिल्हा समादेशक होमगार्ड रायगड या मानसेवी पदावर नियुक्तीसाठी अर्ज मागविणेबाबत जाहिरात

aमहाराष्ट जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जन्जातीतर व्यक्तीकडे भोगाधिकार हस्तांतरित करणे) नियम १९७५ च्या नियम ३ अन्वये द्यावयाची जाहीर नोटीस.

रायगड जिल्ह यासाठी माहे ऑक्टोंबर 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1620 कि.लि.)

रायगड जिल्ह यासाठी माहे सप्टेंबर 2015 करिता 100% प्रमाणे केरोसीन कोटयाचे वाटप (एकुण मासिक कोटा 1596 कि.लि.)

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश २०१५ प्रारूप अधिसूचना

NULM/SULM सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी / समुदाय संघटक पदभरती अटी व शर्ती

खरीप हंगाम २०१३-१४ मधील खरेदी करण्यात आलेल्या तथापि भरडाई विना शिल्लक धानाची जाहिर ई-लिलाव सुचना

अनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-क संवर्ग

अनुकंपा सामायिक अंतिम प्रतीक्षा यादी गट-ड संवर्ग

खरीप पणन हंगाम २०१३- २०१४ भरडाइविना शिलक धानाचा फेर इ -लिलाव सूचीमहत्वा्चे संकेतस्थळ
  aरायगड जिल्हा परिषद संबंधित

  aविधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४

  a लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१४

  aराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

  aराष्ट्रीय महिला आयोग

  aरायगड पोलीस

  aजिल्हा न्यायालय

  aजवाहर नवोदय विद्यालय, रायगडNo. of Hits since 2012

संकेतस्थळावरील सर्व माहीती संबंधि‍त वि‍भागाची असुन, राष्‍टीय सुचना-वि‍ज्ञान केंद् , वरील माहीतीसाठी जबाबदार नाही .
Web Site is best viewed in I.E. 11.0 and above versions.