ताज्या घडामोडी
aजिल्हाधिकारी कार्यालय रायगड यांचे कार्यालयीन परीसरात सी.सी.टी.व्ही. (Close Circuit Television) कार्यप्रणाली पुरवठा करणे / बसविणे व कार्यान्वित करणेकामी ई - निविदा मागविणेबाबत

aउरण पंचायत समिती निर्वाचक गण 56 चाणजेची पोटनिवडणूक – 2017 भारत निवडणूक आयोगाने दिनांक 03/10/2017 रोजी प्रसिध्द केलेल्या विधानसभेच्या मतदार यादीवर आधारित मतदार यादी

aई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना

a जिल्हाधिकारी कार्यलयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणा-या गट- क संवर्गातील सामायिक अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा यादी

aजिल्हाधिकारी कार्यलयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणा-या गट- ड संवर्गातील सामायिक अनुकंपा अंतिम प्रतीक्षा यादी​

a गुप्तरोग केंद्र जिल्हा सामान्य रुग्णालय अलिबाग जि.रायगड येथे कंत्राटी पद्धतीने समुपदेशक या रिक्त पदांच्या भरतीसाठी मार्गदर्शक सूचना, पात्रतेचे निकष व अर्जाचा नमुना.

aजनहित याचिका क्र.173/2010 डॉ. महेश बेडेकर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मंडप तपासणी संनियत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत

aरायगड जिल्हयातील निवृतीवेत्तन मंजुर असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकाची यादी

aसन २०१७ -१८ पशुसंवर्धन विभाग नाविन्यपूर्ण योजनांचे अर्ज सादर करणे बाबत

aजिल्हाधिकारी कार्यलयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणा-या गट- क संवर्गातील सामायिक अनुकंपा प्रारूप प्रतीक्षा यादी

aजिल्हाधिकारी कार्यलयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणा-या गट- ड संवर्गातील सामायिक अनुकंपा प्रारूप प्रतीक्षा यादी

a  मौजे चेंढरे, ता. अलिबाग येथील जमीन पोलिस दलातील नव्या ने स्थाहपन झालेल्याझ जलद प्रतिसाद पथक, दंगा नियंत्रण पथक, पोलिस मोटार परिवहन विभाग इ. प्रयोजनासाठी संपादनकामी प्रकल्पा व्यलवहार्यता अहवाल, प्रकल्प परिणाम अहवाल व सामाजिक परिणाम व्यावस्थाापन व उपाययोजना अहवाल.

a  वनहक्‍क कायदा अंमलबजावणी व्‍यवस्‍थापक पदाची भरती

a  महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम, 1975 च्यानियम 3 अन्वये दयावयाची जाहिर नोटीस

a  टँकर टेंडर मुदतवाढ