ताज्या घडामोडी
a  मौजे चेंढरे, ता. अलिबाग येथील जमीन पोलिस दलातील नव्या ने स्थाहपन झालेल्याझ जलद प्रतिसाद पथक, दंगा नियंत्रण पथक, पोलिस मोटार परिवहन विभाग इ. प्रयोजनासाठी संपादनकामी प्रकल्पा व्यलवहार्यता अहवाल, प्रकल्प परिणाम अहवाल व सामाजिक परिणाम व्यावस्थाापन व उपाययोजना अहवाल.

a  वनहक्‍क कायदा अंमलबजावणी व्‍यवस्‍थापक पदाची भरती

a  महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम, 1975 च्यानियम 3 अन्वये दयावयाची जाहिर नोटीस

a  टँकर टेंडर मुदतवाढ

a  म्हसळा तालुक्यातील मौजे म्हसळा ठिकाणी असलेला वळू साठ्याचा जाहीर लिलाव जाहिरनामा

a तलाठी संवर्गाची दि.०१/०१/२०१५ या अहर्ता दिनांकावरची संयुक्तिक जेष्ठता सूची

a  तलाठी संवर्गाची दि.०१/०१/२०१६ या अहर्ता दिनांकावरची संयुक्तिक जेष्ठता सूची

a  तलाठी संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ या अहर्ता दिनांकावरची संयुक्तिक जेष्ठता सूची

a  जिल्हा निवड समिती, रायगड यांच्यामार्फत गट क व गट ड संवर्गातील पदभरतीसाठी ऑनलाईन संगणकीय काम करण्यासाठी निविदा

a  ई निविदा सुचना रायगड जिल्हयांतील टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी टँकर-ट्रक्सने पुरविण्यासाठी निविदा 2016-17

a  दरपत्रक सुचनां- बीचेसवर कायमस्वरुपी फलक उभारणी करणेसाठी दरपत्रके सादर करणेबाबत

a  विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली ठाणे-पालघर-रायगड प्रदेश

a  राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांचे हक्क संरक्षण अधिनियम २००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता नियुक्ती जाहिरात

a  पाणी टंचाई आदेश खालापुर

a  पोहण्याचे सुरक्षित क्षेत्र दर्शविण्यासाठी तरंगते चेंडू (Floating Bouys)लावणेच्या कामाची निविदा

a  रायगड जिल्हा चे प्रारुप किनारा क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडे (CZMP) व मसुदा

a  कोकण वेटलँड कमिटी

a  सन 2016-2017 च्या टंचाई कालावधीत पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ खाजगी टँकर्स/टक्सद्वारे पाणी पुरवठा करणेकरीता ई- निवीदा

a  ई - निविदेसह ई - लीलाव सूचना सन २०१६-१७ करिता दिनांक ३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या मुदतीसाठी वाळू / रेती तृतीय फेरलिलाव (द्वितीय फेरी )

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१७ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१६ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१५ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१४ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१३ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०१२ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई यांनी मूळ अर्ज कर ३५४/२०१५ मध्ये दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे लिपिक टंकलेखक संवर्गाची दि.०१/०१/२०११ रोजीची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता यादी

a  रायगड जिल्हांतील टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी टँकर-ट्रक्सने पुरविण्यासाठी निविदा

a  महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम, 1975 च्या नियम 3 अन्वये दयावयाची जाहिर नोटीस

a  स्वातंत्र्य सैनिकांच्या पाल्यास अनुज्ञेय असलेल्या सवलतींबाबत माहिती

a  द्वितीय फेर ई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना

a  गृह विभाग (विशेष) अधीसुचना दिनांक 14 जुलै 2015 ध्र्वनी प्रदुष्ण

a  महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा. गट-अ (वेतनश्रेणी १५६००-३९१००, ग्रेड पे ५४००) या संवर्गात वैध्याकीय अधिकार्याची अंतिम निवड यदी

a  प्रथम फेर ई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना

a  गौण खनिज उत्खननासाठी पर्यावरणीय अनुमती देण्याकरिता रायगड जिल्ह्याकरिता जिल्हास्तरीय पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण (DEIAAC) व जिल्हास्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिती (DEAC) च्या सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत जाहीर सूचना.

a  बाह्यस्त मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी भ्यस्त संस्थेची नेमणूक करणेबाबत इ निविदेस दुसर्यांना मुदतवाढ

a  ई - निविदा व ई - लीलाव प्रक्रियेद्वारे कुंडलिका नदी - रेवदंडा खाडी गटातील वाळू /रेती लिलाव सुचना