ताज्या घडामोडी
aसन 1975 ते 1977 मधील आणीबाणी कालावधीत लोकशाही करीता लढा देणाऱ्या ज्या व्यक्तींना बंदीवास सोसावा लागला अशा व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव करण्यासंबंधी शासनाने धोरण ठरविणेबाबत

aपर्यटकांच्या सुरक्षा व्यवस्थेसाठी साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविणे बाबत ...

aशासकीय भागीदारी तत्वावर सघन कुक्कुट गटाची स्थापना करणे अंतर्गत लाभार्थी निवड यादी प्रसिद्ध करणेबाबत (पशुसंवर्धन विभाग अलिवबाग - रायगड

aसेंट्रलाईज सर्व्हर खरेदी करणेबाबत ई - निविदा

aटँकर टेंडा दुसरी मुदतवाढ

aHAM रेडीओ व वायरलेस कम्युनिकेशनचे प्रशिक्षण देणेबाबत

aमौजे चेंढरे, ता. अलिबाग येथील जमीन पोलिस दलासाठी संपादन कामी देण्‍यात आलेल्‍या तज्ञगटाची शिफारशी

aटॅकर टेंडर

aआपले सरकार सेवा केंद्राची यादी.

aनव्याने आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन करावयाची ठिकाणे.

a"रायगड जिल्हयातील बीचेसचे "बीच कोष (प्रोफाईल)" तयार करणेसाठी अनुभवी संस्था/व्यक्तींकडून दरपत्रके मागविणेबाबत".

aजिल्हाधिकारी रायगड यांचे कार्यालयात सी. सी. (Closed Circuit Television) कार्यप्रणाली पुरवठा करणे बसविणे / कार्यान्वित करणे यासाठी फेर ई निविदा सूचना - २. मुदतवाढ शुध्दीपत्र अंतिम दिनांक २०/०१/२०१७.

aजिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत जाहीरात प्रसिध्द करणेबाबत.

aजिल्हाधिकारी रायगड यांचे कार्यालयात सी.सी. (Closed Circuit Television) कार्यप्रणाली पुरवठा करणे बसविणे / कार्यान्वित करणे यासाठी फेर ई निविदा सुचना -2 . अंतीम दिनांक 15/1/2017

aजिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत जाहिरात

aजनहित याचिका क्र.173/2010 डॉ. महेश बेडेकर विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर मंडप तपासणी संनियत्रण समिती स्थापन करण्याबाबत

aरायगड जिल्हयातील निवृतीवेत्तन मंजुर असलेल्या स्वातंत्र्य सैनिकाची यादी

aसन २०१७ -१८ पशुसंवर्धन विभाग नाविन्यपूर्ण योजनांचे अर्ज सादर करणे बाबत

aजिल्हाधिकारी कार्यलयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणा-या गट- क संवर्गातील सामायिक अनुकंपा प्रारूप प्रतीक्षा यादी

aजिल्हाधिकारी कार्यलयाच्या स्तरावर ठेवण्यात येणा-या गट- ड संवर्गातील सामायिक अनुकंपा प्रारूप प्रतीक्षा यादी

a  मौजे चेंढरे, ता. अलिबाग येथील जमीन पोलिस दलातील नव्या ने स्थाहपन झालेल्याझ जलद प्रतिसाद पथक, दंगा नियंत्रण पथक, पोलिस मोटार परिवहन विभाग इ. प्रयोजनासाठी संपादनकामी प्रकल्पा व्यलवहार्यता अहवाल, प्रकल्प परिणाम अहवाल व सामाजिक परिणाम व्यावस्थाापन व उपाययोजना अहवाल.

a  वनहक्‍क कायदा अंमलबजावणी व्‍यवस्‍थापक पदाची भरती

a  महाराष्ट्र जमीन महसूल (जनजाती व्यक्तींनी जनजातीत्तर व्यक्तींकडे भोगाधिकार हस्तांतरीत करणे) नियम, 1975 च्यानियम 3 अन्वये दयावयाची जाहिर नोटीस