प्रशासकीय रचना

कार्यालयीन स्तर

कार्यालय प्रमुख अ.क्र. विभाग विभाग प्रमुखाचे पदनाम विभागातील अन्य संकलने/कक्ष
तहसिलदार 1 महसूल निवासी नायब तहसिलदार आस्थापना, जमिनबाब- 1, जमिनबाब-2, आवक-जावक, फौजदारी, प्रशासन-1, प्रशासन-2
तहसिलदार 2 महसूल महसूल नायब तहसिलदार हक्कनोंद, वसूली, एमआरईजीएस
तहसिलदार 3 पुरवठा पुरवठा निरिक्षक पुरवठा विषयक बाबी
तहसिलदार 4 निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक विषयक बाबी
तहसिलदार 5 संगायो संगायो नायब तहसिलदार सर्व योजनांचे लाभार्थी

 

क्षेत्रिय स्तर

अ.क्र. मंडळाचे नांव अ.क्र. तलाठी सजाचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 खोपोली 1 खोपोली खोपोली, लव्हेज, विहारी, रहाटवडे, वासरंग, काटरंग, देवलाड, भानवज
2 शिळ शिळ, मिळ, आदोशी, शेडवली, मुळगांव, हाळ बु., चिंचवली शेकीन, वरोसे त. वनखळ
3 खालापूर खालापूर, शिरवली, वणवे, निंबोडे, नडोदे, निगडोली
4 कांढरोली कांढरोली, घोडीवली, नावंढे, हाळ खु, महड, अंजरुण, माणकिवली, डोलवली, नावंढे कातकरवाडी (शिवगांव)
5 जांबरुंग जांबरुंग, बिडखुर्द, शेणगांव, केळवली, वांगणी, खरवई, उंबरविरा, जांबरुंग ठाकुरवाडी
6 होनाड होनाड, आडोशी, आत्करगांव, ढेकू, चिंचवली गोहे
7 साजगांव साजगांव, देवन्हावे, ठाणेन्हावे, सांगडे, दहिवली, सारसन, ताकई
2 वावोशी 1 वावोशी वावोशी, शिरवली त. छत्तीशी, तळाशी, रानसई, परखंदे, आजिवली, गोरठण बु.
2 माडप माडप, पौद, खरसुंडी, कुंभिवली, धामणी, सावरोली, निफाण, कुं‍भिवली ठाकुरवाडी (विरगांव), सावरोली कातकरवाडी (आनंदवाडी), धामणी कातकरवाडी (धारावी), माडप ठाकुरवाडी (मुठा)
3 गोरठण खुर्द गोरठण खुर्द, तांबाटी, होराळे, वडवळ, डोणवत, आपटी
4 नारंगी नारंगी, जांभीवली, नंदनपाडा, स्वाली, वणवटे, तोंडली, गोठीवली, गोहे, नारंगी कातकरवाडी (नारंगी दत्तवाडी)
5 उंबरे उंबरे, खांबेवाडी, तुकसई, दुरशेत, चावणी, कारगांव, सांगडेवाडी
6 खानाव खानाव, करंबेळी, उजळोली, उसरोली, चिलठण, खरीवली, खानाव कातकरवाडी (नागेश्वर), करंबेळी खडई कातकरवाडी (समर्थनगर), खरीवली कातकरवाडी (नानानगर), गोळेवाडी कातकरवाडी (गणेश नगर)
3 चौक 1 चौक चौक, मानिवली, हातनोली, मोर्बे, पडघे (ओसाड), वरोसे त. वनखळ, नानिवली
2 तुपगांव तुपगांव, पालीखुर्द, सारंग, धारणी, टेंभरी, आसरोटी, कोपरी
3 वावंढळ वावंढळ, विणेगांव, कांढरोली त. वनखळ, आसरे, कलोते रयती, कलोते मोकाशी, जांभिवली त. वनखळ
4 लोहोप लोहोप, वाशिवली, वानिवली, तळवली, इसांबे, वडगांव, माजगांव, आंबिवली, वारद, वाशिवली कातकरवाडी (साईनगर), तळवली कातकरवाडी दांडवाडी (माणिकनगर)
5 रिस रिस, वात, कांबे, वयाळ, लोधिवली, नढाळ
6 वासांबे वासांबे, पराडे, तळेगांव, पानशिळ, कैरे, चांभार्ली, आंबिवली त. तुंगारतन, बोरीवली, नवीन पोसरी
7 वावर्ले वावर्ले, भिलवले, वडविहिर, पाली बुद्रुक, बोरगांव खुर्द, सोंडेवाडी, बोरगांव बु.

 

जिल्हा परिषद/पंचायत समिती – गट/गण रचना

अ.क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गटाचे नांव गट क्र. अ.क्र. समाविष्ट पंचायत समिती गणाचे नांव गण क्र. समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 चौक 16 1 चौक चौक चौक
वरोसे लोधिवली
टेंभरी हातनोली, नढाळ, जांभिवली त. बोरेटी, तुपगांव, पाली खु., धारणी, आसरे, वरोसे, टेंभरी, वयाळ, सारंग, कोपरी, आसरोटी.
वावर्ले वावर्ले, पाली बु., वडविहीर, भिलवले
बोरगांव खु. बोरगांव खु., बोरगांव बु., सोंडेवाडी
चौक 16 वावंढळ वडविहीर
कलोते मोकाशी भिलवले
नावंढे बोरगांव खु, बोरगांव बु. सोंडेवाडी, वावंढळ, कलोते मोकाशी, विणेगांव, कांढरोली त. वनखळ, नावंढे, घोडीवली, कांढरोली त. बोरेटी
चौक मोरबे, पडघे, नानिवली
1 चौक 31 लोधीवली लोधिवली, नढाळ, वरोसे, बोरगांव बु.
आसरे आसरे, धारणी
तुपगांव तुपगांव, पाली खु.
टेंभरी सारंग, टेंभरी, वयाळ, कोपरी, आसरोटी
2 वावर्ले 32 नावंढे घोडीवली, कांढरोली त. बोरेटी, नावंढे, शिवगाव
कलोते मोकाशी कांढरोली त वनखळ, कलोते मोकाशी, विणेगांव, कलोते रयती
वरोसे वरोसे
बोरगांव बोरगांव खु, बोरगांव बु., सोंडेवाडी
वावंढळ वावंढळ
2 वासांबे 17 वासांबे वासांबे, तळेगांव, पा‍नशिळ, आंबिवली त. तुंगारतन
चांभार्ली चांभार्ली
वडगांव वडगांव, कैरे, बोरीवली, वात, कांबे, पराडे, वाशीवली
1 वासांबे 33 वासांबे तळेगांव, वासांबे, पानशिळ, आंबिवली त तुंगारतन
2 चांभार्ली 34 चांभार्ली चांभार्ली
34 वडगांव वात, कांबे, पराडे, रिस, वडगांव,वाशीवली, कैरे, बोरिवली
3 कुभिवली 18 कुंभिवली कुंभिवली
माजगांव धामणी
ईसांबे खरसुंडी
माडप माजगाव
सावरोली वारद
वडवळ आंबिवली
तांबाटी पौद, इसांबे, वानिवली, लोहोप, माडप, सावरोली, निफाण, वडवळ, तांबाटी, गोरठण खु, वनवठे, डोणवत, तळवली
कुंभिवली 18 खरीवली खरीवली
चिलठण गोहे
खानाव करंबेळी
नंदनपाडा गोठीवली
जांभिवली उजलोळी
नारंगी चिलठण
शिरवली उसरोली
होराळे खानाव
गोरठण नंदनपाडा
आपटी जांभिवली, अजिवली, नारंगी स्वाुली, शिरवली त. छत्तीाशी, रानसई, तळाशी, होराळे, परखंदे, गोरठण बु., वावोशी, आपटी
1 कुंभिवली 35 कुंभिवली कुंभिवली
माजगांव धामणी
ईसांबे खरसुंडी
माडप माजगांव
सावरोली वारद
वडवळ आंबिवली
तांबाटी पौद, इसांबे, वानिवली, लोहोप, माडप, सावरोली, निफाण, वडवळ, तांबाटी, गोरठण खु, वनवठे, डोणवत, तळवली
2 खरीवली 36 खरीवली खरीवली
चिलठण गोहे
खानाव करंबेळी
नंदनपाडा गोठीवली
जांभिवली उजळोली
नारंगी चिलठण
शिरवली उसरोली
होराळे खानाव
गोरठण नंदनपाडा
वावोशी तोंडली
आपटी जांभिवली, अजिवली, नारंगी, स्वालली, शिरवली त छत्तीीशी, रानसई, तळाशी, होराळे, परखंदे, गोरठण बु. वावोशी, आपटी
4 खालापूर 19 खालापूर खालापूर
नडोदे महड
हाळखुर्द वणवे
मानकिवली शिरवली त बोरेटी
जांबरुंग निंबोडे
बिडखुर्द नडोदे, निगडोली, हाळखुर्द, मानकिवली, शेणगांव, आंजरुण, डोलवली, जांबरुंग, खरवई, बिडखुर्द, उंबरविरा, वांगणी, वणी, केळवली
कलोते मोकाशी कलोते रयती
खालापूर 19 साजगांव साजगांव
देवन्हायवे सारसन
ठाणेन्हावे ढेकू
होनाड देवन्हावे
उंबरे दहिवली
चावणी सांगडेवाडी
आत्करगांव ठाणेन्हाकवे, सांगडे, होनाड, चिंचवली गोहे, उंबरे, कारगांव, खांबेवाडी, तुकसई, दुरशेत, चावणी, आत्करगांव, आडोशी
खालापूर 37 खालापूर खालापूर
नडोदे महड
हाळखुर्द वणवे
मानकिवली शिरवली त बोरेटी
जांबरुंग निंबोडे
बिडखुर्द नडोदे, निगडोली, हाळखुर्द, मानकिवली, शेणगांव, आंजरुण, डोलवली, जांबरुंग, खरवई, बिडखुर्द, उंबरविरा, वांगणी, वणी, केळवली
कलोते मोकाशी कलोते रयती
साजगांव 38 साजगांव साजगांव
देवन्हायवे सारसन
ठाणेन्हावे ढेकू
होनाड देवन्हावे
उंबरे दहिवली
चावणी सांगडेवाडी
आत्कडरगांव ठाणेन्हा‍वे, सांगडे, होनाड, चिंचवली गोहे, उंबरे, कारगाव, खांबेवाडी, तुकसई, दुरशेत, चावणी, आत्कईरगांव, आडोशी

 

नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट गावे

अ.क्र. नगरपंचायतीचे नाव समाविष्ट गावांची संख्या समाविष्ट गावांची नावे
1 खालापूर खालापूर, शिरवली कातकरवाडी, महड, वणवे, निंबोडे