संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय,
मु.पो. ता. म्हसळा,
जि.रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02149-232224
फॅक्स क्रमांक 02149-232525
ई मेल tahasilmhasala@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय श्रीवर्धन,
ता. श्रीवर्धन जि. रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02147- 222435
फॅक्स क्रमांक 02147- 222435
ई मेल sdoshriwardhan1@gmail.com