प्रशासकीय रचना

कार्यालयीन स्तर

कार्यालय प्रमुख अ.क्र. विभाग विभाग प्रमुखाचे पदनाम विभागातील अन्य संकलने/कक्ष
तहसिलदार 1 महसूल निवासी नायब तहसिलदार फौजदारी, अस्थापना, जमिनबाब-१/२
तहसिलदार 2 महसूल महसूल नायब तहसिलदार आवक जावक,प्रशासन-1, हक्कानोंद, प्रशासन-2, एमआरईजीएस
तहसिलदार 3 पूरवठा पूरवठा नायब तहसिलदार पूरवठा विषयक बाबी, (अन्न धान्य/केरोसीन वाटप व नियंत्रण)
तहसिलदार 4 निवडणूक निवडणूक नायब तहसीलदार निवडणूक विषयक बाबी (लोकसभा/विधानसभा)
तहसिलदार 5 संगायो संगायो नायब तहसिलदार सर्व योजनांचे लाभार्थी

 

क्षेत्रिय स्तर

अ.क्र. मंडळाचे नांव अ.क्र. तलाठी सजाचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 पनवेल 1 पनवेल - 1 पनवेल नगरपालिका हद्द
2 पनवेल - 2 पनवेल नगरपालिका हद्द
3 आसूडगांव आसूडगांव, नेवाळी, आकुर्ली, आदई, शिलोत्तर रायचूर, पालीदेवद, सुकापूर
4 विचुंबे विचुंबे, काळुंद्रे, उसर्ली खुर्द, शिवकर, देवद, भिंगारी
5 कामोठे कामोठे, खारघर
6 नेरे नेरे, कोप्रोली, चिपळे, आंबिवली, नेरेपाडा, केवाळे, विहीघर, बोनशेत, हरिग्राम
7 पाले बुद्रुक पालेबुद्रुक, वलप, वळवली, पडघे, टेंभोडे
2 पोयंजे 1 पोयंजे पोयंजे, मोहोपे, पाली बु., बारवई, भोकरपाडा, खानावळे
2 कसळखंड कसळखंड, अरिवली, आष्टे, भाताण, नारपोली
3 भिंगार भिंगार, भिंगारवाडी, भेरले, शेडुंग, वारदोली, माचप्रबळ
4 चिखले चिखले, सांगडे, अजिवली, बोर्ले, बेलवली
5 मोहो मोहो, वांगणी त. वाजे, पालीखुर्द, लोणीवली
3 कर्नाळा 1 कर्नाळा कर्नाळा(तारा), कल्हे, बारापाडा, डोलघर, कासारभाट
2 शिरढोण शिरढोण, दहिवली, सोमटणे, गिरवले, चिंचवण, सांगुर्ली
3 साई साई, दीघाटी, केळवणे
4 आपटे आपटे, कोरळ, सासरई, काळीवली, लाडीवली
5 गुळसुंदे गुळसुंदे, वावेघर, तुराडे, सावळे, दापिवली, आकुळवाडी, जाताडे, पोसरी, देवळोली बु.
6 कराडे खुर्द कराडेखुर्द, करडेबु., कासप, जांभिवली, सवणे, चावणे, घेराकिल्लाद माणिकगड
4 मोर्बे 1 मोर्बे मोर्ब, चिंचवली त.वाजे, वाकडी, खानाव, रिटघर, कोंडले, खैरवाडी
2 शिरवली शिरवली, कोंडप, महालुंगी,करंबेळी त. तळोजे, वांगणी त. तळोजे, आंबे त. तळोजे, चिंचवली त. तळोजे.
3 पाले खुर्द पालेखुर्द, चिंध्रण, महोदर, देविचा पाडा
4 गाढे गाढे, दुंदरे, देहरंग, आंबे त.वाजे, शिवणसई, तामसई, धामणी, मालडूंगे, धोदाणी.
5 वावंजे वावंजे, नितळस, नीताळे
6 वाजे वाजे, चेरवली, सांगटोळी, वाजापूर, उमरोली, उसरली बुद्रुक
5 ओवळे 1 ओवळे ओवळे, बंबावी, पाडेघर, पारगाव, पारगाव डुंगी, वाघिवली
2 दापोली दापोली, कुंडेवाहाळ, माणघर, मोसारे, पाटणोली, नानोशी
3 पळस्पे पळस्पे, कोन, तुरामाळे, चिरवत, कुडावे, डेरवली, कोळखे
4 गव्हाण गव्हाण, न्हावे, खारकोपर
5 वहाळ वाहळ, उलवे, तारघर, सोनखार, बामणडोंगरी
6 करंजाडे करंजाडे, वडघर, नांदगाव, कोपर, वडवली.
6 तळोजे 1 तळोजे तळोजे पाचनंद, तळोजे मजकूर, पिसार्वे
2 धानसर धानसर, आडीवली, करवले बु., नागझरी, तुर्भे.
3 ओवे ओवे, बीड, रोहींजण, मुर्बी
4 पेंधर पेंधर, घोट, कोयानावेळे, चाळ
5 नावडे नावडे, रोडपाली, कळंबोली
6 तोंढरे तोंढरे,खेरने, कानपोली, हेदुटणे

 

जिल्हा परिषद/पंचायत समिती – गट/गण रचना

अ.क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गटाचे नांव गट क्र. अ.क्र. समाविष्ट पंचायत समिती गणाचे नांव गण क्र. समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 1-तळोजे पाचनंद 1 1 1-तळोजे 1 1-तळोजे पाचनंद तळोजे पाचनंद
2 1-तळोजे पाचनंद 1 2 1-तळोजे 1 रोहिंजण रोहींजण
3 1-तळोजे पाचनंद 1 3 1-तळोजे 1 बीड बीड
4 1-तळोजे पाचनंद 1 4 1-तळोजे 1 धानसर धानसर
5 1-तळोजे पाचनंद 1 5 2-ओवे 2 ओवे ओवे
6 1-तळोजे पाचनंद 1 6 2-ओवे 2 खारघर खारघर
7 1-तळोजे पाचनंद 1 7 2-ओवे 2 तुर्भे तुर्भे
8 1-तळोजे पाचनंद 1 8 2-ओवे 2 करवले बु. करवले बु.
9 1-तळोजे पाचनंद 1 9 2-ओवे 2 पिसार्वे पिसार्वे
10 1-तळोजे पाचनंद 1 10 2-ओवे 2 तळोजे मजकूर तळोजे मजकूर
11 2-नावडे 2 11 3-नावडे 3 नावडे नावडे
12 2-नावडे 2 12 3-नावडे 3 पेंधर पेंधर
13 2-नावडे 2 13 3-नावडे 3 कळंबोली कळंबोली (ग्रामीण)
14 2-नावडे 2 14 4-तोंढरे 4 तोंढरे तोंढरे
15 2-नावडे 2 15 4-तोंढरे 4 नागझरी नागझरी
16 2-नावडे 2 16 4-तोंढरे 4 घोट घोट
17 2-नावडे 2 17 4-तोंढरे 4 घोट चाळ
18 2-नावडे 2 18 4-तोंढरे 4 वावंजे वावंजे
19 2-नावडे 2 19 4-तोंढरे 4 वावंजे निताळे
20 2-नावडे 2 20 4-तोंढरे 4 नितळस नितळस
21 2-नावडे 2 21 4-तोंढरे 4 कानपोली कानपोली
22 2-नावडे 2 22 4-तोंढरे 4 कानपोली हेदुटणे
23 2-नावडे 2 23 4-तोंढरे 4 कोयनावेळे कोयनावेळे
24 2-नावडे 2 24 4-तोंढरे 4 वलप वलप
25 3-शिरवली 3 25 5-शिरवली 5 शिरवली शिरवली
26 3-शिरवली 3 26 5-शिरवली 5 शिरवली करंबेली
27 3-शिरवली 3 27 5-शिरवली 5 शिरवली महोदर
28 3-शिरवली 3 28 5-शिरवली 5 शिरवली कोंडप
29 3-शिरवली 3 29 5-शिरवली 5 शिरवली आंबे त तळोजे
30 3-शिरवली 3 30 5-शिरवली 5 शिरवली वांगणी त तळोजे
31 3-शिरवली 3 31 5-शिरवली 5 शिरवली चिंचवली
32 3-शिरवली 3 32 5-शिरवली 5 चिंध्रण चिंध्रण
33 3-शिरवली 3 33 5-शिरवली 5 खेरणेखुर्द खेरणे खुर्द
34 3-शिरवली 3 34 5-शिरवली 5 पालेखुर्द पालेखुर्द
35 3-शिरवली 3 35 5-शिरवली 5 पालेखुर्द पालेखुर्द
36 3-शिरवली 3 36 5-शिरवली 5 वळवली वळवली
37 3-शिरवली 3 37 6-आदई 6 आदई आदई
38 3-शिरवली 3 38 6-आदई 6 आदई आदई
39 3-शिरवली 3 39 6-आदई 6 आसुडगांव आसुडगांव
40 3-शिरवली 3 40 6-आदई 6 पडघे पडघे
41 3-शिरवली 3 41 6-आदई 6 पाले बु पाले बु
42 3-शिरवली 3 42 6-आदई 6 रोडपाली रोडपाली
43 3-शिरवली 3 43 6-आदई 6 खिडुकपाडा खिडुकपाडा
44 4-वांगणी तर्फे वाजे 3 44 7-दुंदरे 7 दुंदरे दुंदरे
45 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 45 7-दुंदरे 7 दुंदरे चिंचवली तर्फे वाजे
46 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 46 7-दुंदरे 7 दुंदरे आंबे त वाजे
47 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 47 7-दुंदरे 7 दुंदरे शिवणसई
48 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 48 7-दुंदरे 7 दुंदरे रिटघर
49 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 49 7-दुंदरे 7 खैरवाडी खैरवाडी
50 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 50 7-दुंदरे 7 खैरवाडी तामसई
51 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 51 7-दुंदरे 7 खैरवाडी कोंडले
52 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 52 7-दुंदरे 7 मोर्बे मोर्बे
53 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 53 7-दुंदरे 7 खानाव खानाव
54 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 54 7-दुंदरे 7 खानाव महालुंगी
55 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 55 7-दुंदरे 7 वाकडी वाकडी
56 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 56 7-दुंदरे 7 केवाळे केवाळे
57 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 57 7-दुंदरे 7 हरिग्राम हरिग्राम
58 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 58 7-दुंदरे 7 नेरे नेरे
59 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 59 7-दुंदरे 7 उमरोली उमरोली
60 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 60 7-दुंदरे 7 उमरोली उसर्ली बु.
61 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 61 8-वांगणी 8 वांगणी त वाजे वांगणी त वाजे
62 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 62 8-वांगणी 8 वांगणी त वाजे आंबिवली
63 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 63 8-वांगणी 8 वांगणी त वाजे पालीखुर्द
64 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 64 8-वांगणी 8 वांगणी त वाजे लोणीवली
65 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 65 8-वांगणी 8 वांगणी त वाजे मोहो
66 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 66 8-वांगणी 8 मालडुंगे मालडुंगे
67 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 67 8-वांगणी 8 मालडुंगे धामणी
68 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 68 8-वांगणी 8 मालडुंगे देहरंग
69 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 69 8-वांगणी 8 मालडुंगे धोदाणी
70 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 70 8-वांगणी 8 वाजे वाजे
71 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 71 8-वांगणी 8 वाजे वाजापूर
72 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 72 8-वांगणी 8 वाजे सांगटोली
73 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 73 8-वांगणी 8 वाजे गाढे
74 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 74 8-वांगणी 8 वाजे चेरवली
75 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 75 8-वांगणी 8 टेंभोडे टेंभोडे
76 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 76 8-वांगणी 8 चिपळे चिपळे
77 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 77 8-वांगणी 8 चिपळे कोप्रोली
78 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 78 8-वांगणी 8 चिपळे बोनशेत
79 4-वांगणी तर्फे वाजे 4 79 8-वांगणी 8 चिपळे विहीघर
80 5-कळंबोली 5 80 9-कळंबोली 9 कळंबोली (नगरवसाहत क्षेत्र)
81 5-कळंबोली 5 81 10-कळंबोली 10 कळंबोली (नगरवसाहत क्षेत्र)
82 6-काळुंद्रे 6 82 11-भिंगार 11 भिंगार भिंगार
83 6-काळुंद्रे 6 83 11-भिंगार 11 भिंगार भेरले
84 6-काळुंद्रे 6 84 11-भिंगार 11 भिंगार शेडुंग
85 6-काळुंद्रे 6 85 11-भिंगार 11 भिंगार भिंगारवाडी
86 6-काळुंद्रे 6 86 11-भिंगार 11 वारदोली वारदोली
87 6-काळुंद्रे 6 87 11-भिंगार 11 वारदोली बेलवली
88 6-काळुंद्रे 6 88 11-भिंगार 11 वारदोली माची प्रबळ
89 6-काळुंद्रे 6 89 11-भिंगार 11 कोळखे कोळखे
90 6-काळुंद्रे 6 90 11-भिंगार 11 चिखले चिखले
91 6-काळुंद्रे 6 91 11-भिंगार 11 चिखले सांगडे
92 6-काळुंद्रे 6 92 11-भिंगार 11 शिवकर शिवकर
93 6-काळुंद्रे 6 93 12-काळुंद्रे 12 काळुंद्रे काळुंद्रे
94 6-काळुंद्रे 6 94 12-काळुंद्रे 12 पालीदेवद पालीदेवद
95 6-काळुंद्रे 6 95 12-काळुंद्रे 12 पालीदेवद शिलोत्तर
96 6-काळुंद्रे 6 96 12-काळुंद्रे 12 आकुर्ली आकुर्ली
97 7-वडघर 7 97 13-वडघर 13 वडघर वडघर
98 7-वडघर 7 98 13-वडघर 13 वडघर कोपर
99 7-वडघर 7 99 13-वडघर 13 पळस्पे पळस्पे
100 7-वडघर 7 100 13-वडघर 13 नांदगाव नांदगाव
101 7-वडघर 7 101 13-वडघर 13 नांदगांव कुडावे
102 7-वडघर 7 102 13-वडघर 13 नांदगाव वडवली
103 7-वडघर 7 103 13-वडघर 13 विचुंबे विचुंबे
104 7-वडघर 7 104 13-वडघर 13 देवद देवद
105 7-वडघर 7 105 14-ओवळे 14 ओवळे ओवळे
106 7-वडघर 7 106 14-ओवळे 14 ओवळे पाडेघर
107 7-वडघर 7 107 14-ओवळे 14 पारंगाव पारगांव
108 7-वडघर 7 108 14-ओवळे 14 पारंगाव पारगांडुंगी
109 7-वडघर 7 109 14-ओवळे 14 दापोली दापेाली
110 7-वडघर 7 110 14-ओवळे 14 नानोशी नानोशी
111 7-वडघर 7 111 14-ओवळे 14 नानोशी पाटणोली
112 7-वडघर 7 112 14-ओवळे 14 नानोशी माणघर
113 7-वडघर 7 113 14-ओवळे 14 नानोशी मोसारे
114 7-वडघर 7 114 14-ओवळे 14 करंजाडे करंजाडे
115 7-वडघर 7 115 14-ओवळे 14 उसर्ली उसर्लीखुर्द
116 7-वडघर 7 116 14-ओवळे 14 उसर्ली डेरवली
117 7-वडघर 7 117 15-वहाळ 15 वहाळ वहाळ
118 8-गव्हाण 8 118 15-वहाळ 15 वहाळ सोनखार
119 8-गव्हाण 8 119 15-वहाळ 15 कुंडेवहाळ कुंडेवहाळ
120 8-गव्हाण 8 120 15-वहाळ 15 कुंडेवहाळ बंबावी
121 8-गव्हाण 8 121 15-वहाळ 15 उलवा उलवा
122 8-गव्हाण 8 122 15-वहाळ 15 वाघिवली वाघिवली
123 8-गव्हाण 8 123 15-वहाळ 15 कामोठे कामोठे
124 8-गव्हाण 8 124 16-गव्हाण 16 गव्हाण गव्हाण
125 8-गव्हाण 8 125 16-गव्हाण 16 गव्हाण खारकोपर
126 8-गव्हाण 8 126 16-गव्हाण 16 न्हावे न्हावे
127 8-गव्हाण 8 127 16-गव्हाण 16 तरघर तरघर
128 8-गव्हाण 8 128 17-पोयंजे 17 पोंजे पोयंजे
129 9-गुळसुंदे 9 129 17-पोयंजे 17 पोयंजे पाली बु.
130 9-गुळसुंदे 9 130 17-पोयंजे 17 पोयंजे मोहोपे
131 9-गुळसुंदे 9 131 17-पोयंजे 17 बारवई बारवई
132 9-गुळसुंदे 9 132 17-पोयंजे 17 खानावळे खानावळे
133 9-गुळसुंदे 9 133 17-पोयंजे 17 खानावळे भोकरपाडा
134 9-गुळसुंदे 9 134 17-पोयंजे 17 कसळखंड कसळखंड
135 9-गुळसुंदे 9 135 17-पोयंजे 17 कसळखंड आष्टे
136 9-गुळसुंदे 9 136 17-पोयंजे 17 कसळखंड आरिवली
137 9-गुळसुंदे 9 137 17-पोयंजे 17 भाताण भाताण
138 9-गुळसुंदे 9 138 17-पोयंजे 17 सोमटणे सोमटणे
139 9-गुळसुंदे 9 139 17-पोयंजे 17 सोमटणे दहिवली
140 9-गुळसुंदे 9 140 17-पोयंजे 17 सोमटणे नारपोली
141 9-गुळसुंदे 9 141 17-पोयंजे 17 कोन कोन
142 9-गुळसुंदे 9 142 17-पोयंजे 17 कोन बोर्ले
143 9-गुळसुंदे 9 143 17-पोयंजे 17 कोन आजिवली
144 9-गुळसुंदे 9 144 18-गुळसूंदे 18 गुळसुंदे गुळसुंदे
145 9-गुळसुंदे 9 145 18-गुळसूंदे 18 गुळसुंदे आकुळवाडी
146 9-गुळसुंदे 9 146 18-गुळसूंदे 18 गुळसुंदे दापीवली
147 9-गुळसुंदे 9 147 18-गुळसूंदे 18 गुळसुंदे वावेघर
148 9-गुळसुंदे 9 148 18-गुळसूंदे 18 गुळसुंदे तुराडे
149 9-गुळसुंदे 9 149 18-गुळसूंदे 18 गुळसुंदे लाडीवली
150 9-गुळसुंदे 9 150 18-गुळसूंदे 18 पोसरी पोसरी
151 9-गुळसुंदे 9 151 18-गुळसूंदे 18 पोसरी जाताडे
152 9-गुळसुंदे 9 152 18-गुळसूंदे 18 सावळे सावळे
153 9-गुळसुंदे 9 153 18-गुळसूंदे 18 देवळोली बु. देवळोली बु.
154 9-गुळसुंदे 9 154 19-चावणे 19 चावणे चावणे
155 10-चावणे 10 155 19-चावणे 19 चावणे सवणे
156 10-चावणे 10 156 19-चावणे 19 चावणे अडिवली
157 10-चावणे 10 157 19-चावणे 19 चावणे काळीवली
158 10-चावणे 10 158 19-चावणे 19 सांगुर्ली सांगुर्ली
159 10-चावणे 10 159 19-चावणे 19 सांगुर्ली चिंचवण
160 10-चावणे 10 160 19-चावणे 19 सांगुर्ली चिरवत
161 10-चावणे 10 161 19-चावणे 19 सांगुर्ली तुरमाळे
162 10-चावणे 10 162 19-चावणे 19 साई साई
163 10-चावणे 10 163 19-चावणे 19 साई कासारभाट
164 10-चावणे 10 164 19-चावणे 19 शिरढोण शिरढोण
165 10-चावणे 10 165 19-चावणे 19 कराडेखुर्द कराडेखुर्द
166 10-चावणे 10 166 19-चावणे 19 कराडेखुर्द कासप
167 10-चावणे 10 167 19-चावणे 19 जांभिवली जांभिवली
168 10-चावणे 10 168 19-चावणे 19 जांभिवली कराडे बु.
169 10-चावणे 10 169 19-चावणे 19 जांभिवली घेराकिल्ला
170 10-चावणे 10 170 20-कर्नाळा 20 कर्नाळा कर्नाळा
171 10-चावणे 10 171 20-कर्नाळा 20 कर्नाळा बारापाडा
172 10-चावणे 10 172 20-कर्नाळा 20 कर्नाळा डोलघर
173 10-चावणे 10 173 20-कर्नाळा 20 कर्नाळा कल्हे
174 10-चावणे 10 174 20-कर्नाळा 20 दिघटी दिघाटी
175 10-चावणे 10 175 20-कर्नाळा 20 केळवणे केळवणे
176 10-चावणे 10 176 20-कर्नाळा 20 आपटा आपटा
177 10-चावणे 10 177 20-कर्नाळा 20 आपटा सारसई
178 10-चावणे 10 178 20-कर्नाळा 20 आपटा कोरळ
179 10-चावणे 10 179 20-कर्नाळा 20 गिरवले गिरवले

 

नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट गावे

अ.क्र. नगरपंचायतीचे नाव समाविष्ट गावांची संख्या समाविष्ट गावांची नावे
1 निरंक निरंक निरंक