संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय, पनवेल
तलाठी प्रशिक्षण केंद्र,
पनवेल, ता.पनवेल,
जि.रायगड
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२७४५२३९९
फॅक्स क्रमांक ०२२-२७४५२३९९
ई मेल tahasilpanvel@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी पनवेल,
उपविभागीय अधिकारी कार्यालय,
जुना ठाणा नाका, पनवेल,
ता.पनवेल, जि. रायगड
दूरध्वनी क्रमांक ०२२-२७४५२३२८
फॅक्स क्रमांक ०२२-२७४६९१३४
ई मेल sdo_panvel@yahoo.com