शासकीय योजना

1 आम आदमी विमा योजना link
2 ई – शिष्यवृत्ती link
3 आधार link
4 संजय गांधी निराधार अनुदान योजना link
5 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना link
6 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना link
7 इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना link
8 श्रावण बाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना link
9 राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना link
10 जलयुक्त शिवार योजना link
11 पुरवठा विभाग योजना link