प्रशासकीय रचना

कार्यालयीन स्तर

कार्यालय प्रमुख अ.क्र. विभाग विभाग प्रमुखाचे पदनाम विभागातील अन्य संकलने/कक्ष
तहसिलदार 1 महसूल निवासी नायब तहसिलदार आवक जावक, प्रशासन, आस्थापना, फौजदारी, जमिनबाब
तहसिलदार 2 महसूल महसूल नायब तहसिलदार वसुली, जमिनबाब., हक्कनोंद, एमआरईजीएस, संगायोशाखा, प्रशासन-1, प्रशासन-2, कुळ कायदा बाबी, पुरवठ विषयक बाबी
तहसिलदार 3 पुरवठा पुरवठा निरिक्षण अधिकारी पुरवठा विषयक बाबी, (अन्न धान्य / केरोसीन वाटप व नियंत्राण)
तहसिलदार 4 निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक विषयक बाबी (लोकसभा/विधानसभा)
तहसिलदार 5 संगायो संगायो नायब तहसिलदार सर्व योजनांचे लाभार्थी

 

क्षेत्रिय स्तर

अ.क्र. मंडळाचे नांव अ.क्र. तलाठी सजाचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 पोलादपूर 1 पोलादपूर पोलादपूर, रानबाजिरे, काटेतळी, साडवली, चोलई, चरई
2 धारवली धारवली, सवाद, कालवली, माटवन, वावे, हावरे, आग्रेकोंड, कनगुले
3 लोहारे लोहारे, दिवील , पार्ले
4 तुर्भे बु. तुर्भे बु., तुर्भे खु., तुर्भे कोंड , वझरवाडी
2 वाकण 5 वाकण वाकण, कापडे बु. , महाळुंगे, घागरकोंड, नानेघोल, बोरवले, रानवडी बु.
6 उमरठ उमरठ, चांदके, खोपड, ढवळे, खांडज
7 देवळे देवळे, करंजे, हलदुले, लहुलसे, दाभील, रानकडसरी, केवनाले
8 साखर साखर, बोरज , गोवेले, चिखली, साळवीकोंड, आडवले बु., आडवले खु.
9 मोरसडे मोरसडे, सडे, नावले, बोरघर, वडघर बु., कामथे, चांदले
3 कोंढवी 10 कोंढवी कोंढवी, कातळी, ओंबली, फणसकोंड, महालगुर, पांगलोळी,
11 पळचील पळचील, गोलदरा, खडकावणे, भोगव बु, भोगाव खु., धामनदिवी
12 चांभारगणी बु. चांभारगणी बु., चांभारगणी खु., ताम्हाणे, निवे, किनेश्वर, कापडे खु.
13 देवपूर देवपूर, तुटवली, देवपूरवाडी, गांजवने, खडपी, मोरगिरी, फौजदारवाडी, गोळेगनी
14 कोतवाल बु. कोतवाल बु., कोतवाल खु, परसुले, पैठण, क्षेत्रपाल, कुडपन बु., कुडपन खु.

 

जिल्हा परिषद/पंचायत समिती – गट/गण रचना

अ.क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गटाचे नांव गट क्र. अ.क्र. समाविष्ट पंचायत समिती गणाचे नांव गण क्र. समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 देवळे 58 1 गोवेले 115 गोवेले गोवेले, साळवीकोंड, खांडज, खोपड, ढवळे
उमरठ उमरठ, चांदके
धारवली धारवली, वावे, आग्रेकोंड
कालवली कालवली
मोरसडे मोरसडे, सडे, नवाळे
बोरघर बोरघर, कामथे, चांदले, वडघर बु.
आडवले बु., आडवले बु., आडवले खु., चिखली
बोरावळे बोरावळे, रानवडी बु., घागरकोंड
माटवन माटवन
2 देवळे 116 देवळे देवळे, करंजे, हलदुले, लहुलसे, दाभील, केवनाले
वाकण वाकण, नानेघोल
कापडे खु. कापडे खु., रानकडसरी
कापडे बु. कापडे बु, रानबाजिरे
चांभारगणी चांभारगणी बु., चांभारगणी खु., निवे, ताम्हाणे, किनेश्वर
बोरज बोरज, साखर
2 लोहारे 59 3 लोहारे 117 सवाद सवाद कणगुले
पार्ले पार्ले
लोहारे लोहारे
चरई चरई
तुर्भे बु. तुर्भे बु.
तुर्भे खु. तुर्भे खु.
तुर्भे खोंडा तुर्भे खोंडा
वझरवाडी वझरवाडी
दिवील दिवील
4 कोंढवी 118 कोंढवी कोंढवी, फणसकोंड, कातळी
काटेतळी काटेतळी
सडवली सडवली, चोलई
महालगुर महालगुर
ओंबली ओंबली
कोतवाल खु. कोतवाल खु.
कोतवाल बु. कोतवाल बु.
परसुले परसुले, क्षेत्रपाल , तुटवली , कोतवाल बु.
कुडपन बु. कुडपन बु. , कुडपन खु.
पैठण पैठण
पांगलोळी पांगलोळी
भोगाव खु. भोगव बु., भोगाव खु.
महाळुंगे महाळुंगे
मोरगिरी मोरगिरी, फौजदारवाडी
धामनदिवी धामनदिवी
देवपूर देवपूर, गाजवने, खडपी, देवपूरवाडी
पळचील पळचील, गोलदरा , खडकावणे
गोळेगनी गोळेगनी

 

नगरपंचायत मध्ये समाविष्ट गावे

अ.क्र. नगरपंचायतीचे नाव समाविष्ट गावांची संख्या समाविष्ट गावांची नावे
1 पोलादपूर 1 पोलादपूर