रायगड जिल्हा अधिकार अभिलेख पत्रक (7/12)
तालूका नाव
01.
उरण ( Updated till 30-06-2011)
02.
पनवेल ( Updated till 31-05-2011)
03.
कर्जत (updated till 31-05-2011)
04.
खालापूर (Updated till 30-06-2011)
05.
पेण (Updated till 31-05-2011)
06.
अलिबाग (Updated till 30-06-2011)
07.
मुरूड (Updated till 30-06-2011)
08.
रोहा (Updated till 30-06-2011)
09.
सुधागड (Updated till 30-06-2011)
10.
माणगाव (Updated till 30-06-2011)
11.
तळा (Updated till 31-05-2011)
12.
श्रीवर्धन (Updated till 31-05-2011)
13.
म्हसळा (Updated till 30-06-2011)
14.
महाड (Updated till 31-05-2011)
15.
पोलादपूर (Updated till 30-06-2011)