बंदुक / रिव्‍हॉल्‍वर परवाना
लॉजींग / बोर्डींग परवाना
पेट्रोलियम परवाना
स्‍फोटक परवाना
कलम 43 खाली विक्री परवानगी
कलम 63 खाली विक्री परवानगी
कलम 29 खाली विक्री परवानगी
कलम 36 व 36 अ खाली विक्री परवानगी
गौण खनिपट्टा परवाना
गौण खनिज उत्‍खनन परवाना
बिन शेती परवानगी
सॉव्‍ल्‍हंट उपभोक्‍ता अनुज्ञप्‍ती परवाना
ऐपतदार असल्‍याबद्दलचा दाखला
सरकारी जमिन मागणी
नविन शर्तिच्‍या जमिनी विक्री परवानगी