संग्रहण २०१४ (Archive 2014)

aसी सी टिव्ही कार्यप्रणाली ई निविदा

aसरळसेवा भरती 2014 - जिल्हाधिकारी आस्थापनेवरील लिपीक- टंकलेखक पदाचे नियुक्ती आदेश

aबारदान निविदा जाहिरात प्रसिद्ध करणेबाबत

aसरळसेवा भरती 2014 - जिल्हाधिकारी आस्थापनेवरील लिपीक- टंकलेखक पदाचे नियुक्ती आदेश

aदि. 1.1.2011 रोजीची कोकण विभागातील अव्वल कारकून संवर्गाची सुधारित प्रारुप ज्येष्ठता यादी

aअन्नधान्य वाहतूक कंत्राट २०१४ ते २०१७ (द्वितीय मुदतवाढ)

aई-डिस्ट्रीक्ट, यु.पी.एस खरेदी व लॅन स्थापित करणेबाबतची फेर निविदा सूचना

aदिनांक 28/08/2014 रोजी झालेल्या नाविन्य पुर्ण योजना अंतर्गत दुधाळ जनावरे, शेळी गट, मांसल कुक्कु ट पक्षी संगोपन योजनेतील लाभार्थ्यांलची निवड यादी

aजिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी फेर जाहिरात

aअनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी. (वन हक्‍क मान्‍य करणे) अधिनियम 2006 व नियम 2008

aसर्व शासकीय कार्यालयातून माहितीच्या अधिकाराखाली नागरिकांना पुरविण्यात येणाऱ्या माहिती, डिजिटल सिग्नेचरचा वापर करून वितरीत करणेबाबत आदेश

aई-डिस्ट्रीक्ट प्रकल्पांतर्गत युपीएस खरेदी व लॅन स्थापित करणेबाबत ई-निविदा सूचना