संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय,
कचेरी रोड, कर्जत,
ता.कर्जत, जि. रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02148–222037
फॅक्स क्रमांक 02148-223996
ई मेल tahasildarkarjat2014@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय,
हायड्रो कॉलनी, पंचायत समिती कार्यालय, कर्जत पंचायत समितीच्या बाजूला,
ता.कर्जत, जि. रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02148-223499
फॅक्स क्रमांक 02148-223499
ई मेल sdokarjat2013@gmail.com