प्रशासकीय रचना

कार्यालयीन स्तर

कार्यालय प्रमुख अ.क्र. विभाग विभाग प्रमुखाचे पदनाम विभागातील अन्य संकलने/कक्ष
तहसिलदार 1 महसूल निवासी नायब तहसिलदार आवक जावक,प्रशासन-1,प्रशासन-2,आस्थाापना, फौजदारी,एमआरईजीएस
तहसिलदार 2 महसूल महसूल नायब तहसिलदार वसुली,जमिनबाब.1,जमिनबाब.2,हक्कनोंद
तहसिलदार 3 पुरवठा पुरवठा निरिक्षण अधिकारी पुरवठा विषयक बाबी,(अन्न धान्यन/केरोसीन वाटप व नियंत्रण)
तहसिलदार 4 निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक नायब तहसिलदार निवडणुक विषयक बाबी (लोकसभा/विधानसभा)
तहसिलदार 5 संगायो संगायो नायब तहसिलदार सर्व योजनांचे लाभार्थी

 

क्षेत्रिय स्तर

अ.क्र. मंडळाचे नांव अ.क्र. तलाठी सजाचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 माणगाव 1 माणगाव माणगाव, भादाव, ढालघर, विंचवली, लोणशी
2 उतेखोल खांदाड,बामणोली, कळमजे, नाणोरे , उतेखोल, मांगवली
3 होडगाव खर्डी खु.,जावळी, मुगवली, होडगाव, हातकेली
4 साई साई, विहुले, विहुलेकोंड, उसर बु., काकल
5 मोर्बा मोर्बा, सुरव त तळे, सुरव त, निजामपूर, बोर्ले, सुर्ले, नाईटणे, राजिवली
6 देगाव देगाव, निळगुण, महादपोली, पाचोळे, डोंगरोली, रिळे
7 दपळसगाव बु. पळसगाव बु., पळसगाव खु., कडापुर, घरोशी, ताम्हाळणे
2 निजामपूर 1 निजामपूर निजामपूर, साळवे, पाणोसे, कोस्ते खु., कोस्ते बु., कुंभार्ते, पानस्पे
2 विळे विळे, पाटणूस, सणसवाडी, बेडगाव, वरचीवाडी, साजे, रवाळजे
3 तासगाव तासगाव, येरद, सांगी, भागाड, येलवडे, कडापे
4 कांदळगाव बु. कांदळगाव बु., कांदळगाव खु., बोंडशेत, जावठे, भाले, कोशिंबळे/निजामपूर
5 शिरवली त निजामपूर शिरवली, जिते, मालुस्ते, थरमरी, टिटवे, बोरवली, साखलेवाडी, उंबर्डी
6 शिरसाड शिरसाड, मशिदवाडी, बामणगाव, धामणी, मांजुर्णे, केळगण, कुंभे, चाच
7 करंबेळी करंबेळी, हरवंडी, चन्नाट, गांगवली, वाकी/निजामपूर, खरबाची वाडी, जोर
3 गोरेगांव 1 गोरेगांव गोरेगांव, वडगाव, वडघर, कुरवड
2 पुरार पुरार, मलईकोंड, काचले, हुर्डी, वाकी/गोवेले, हरकोल, हरकोल कोंड, अळसुंदे
3 नागाव नागाव, भिंताड, चिंचवली, देवळी, मुर
4 मांजरवणे मांजरवणे, वडघर मुद्रे, मुद्रे, शिलिम, पळसप, चांदोरे, रानवडे, नळेफोडी, गोवेले, गोवेल कोंड
5 नांदवी नांदवी, भांडीवली, टोळ खु., मढेगाव, फलाणी, नवशी
6 दहिवली त गोवेले दहिवली कोंड, दहिवली/गोवेले, तारणे, शिरवली, कुमशेत, ढाकशेळी, कुशेडे, वडवली
4 इंदापूर 1 इंदापूर इंदापूर, तळाशेत, कोल्हारण, कशेणे, मुठवली त.तळे, उमरोली त.दिवाळी
2 रातवड रातवड, घोटवळ, निळज, भुवन, वावे दिवाळी
3 खरवली खरवली, आमडोशी, पेण त तळे, चेरवली, उमरोली त खरवली, बोरघर त.खरवली
4 साले साले, कोशिंबळे/तळे, विघवली, तिलोरे, वारक, कुशेडे
5 कालवण कालवण, पाणसई, मुठवली त.निजामपूर, वाढवण, दाखणे, खर्डी बु.
6 पोटणेर पोटणेर, रुद्रवली, निवी, नगरोली, माकटी
5 लोणेरे 1 लोणेरे लोणेरे, उसरघर, टेमपाले, लाखपाले, वडपाले
2 पहेल पहेल, खांडपाले, अंबर्ले
3 पन्ह्ळघर पन्ह्ळघर खु., पन्ह ळघर बु., मांगरुळ, वाघोसे, खडकोली, भाणदरे
4 रेपोली रेपोली, तळेगाव/गोरेगांव, न्हावे, कविळवहाळ खु., कविळवहाळ बु.
5 उणेगांव उणेगाव, चापडी, वावे त निजामपूर, आडघर, गारळ

 

जिल्हा परिषद/पंचायत समिती – गट/गण रचना

अ.क्र. जिल्हा परिषद निर्वाचक गटाचे नांव गट क्र. अ.क्र. समाविष्ट पंचायत समिती गणाचे नांव गण क्र. समाविष्ट ग्रामपंचायतीचे नांव समाविष्ट गावांची नांवे
1 निजामपूर 1 1 निजामपूर 1 निजामपूर निजामपूर, पाणस्पे, कोस्ते बु., कुंभार्ते
शिरसाड शिरसाड, चाच, मशिदवाडी, धामणी, बामणगाव
कुंभे कुंभे, केळगण, मांजुर्णे, जोर
कोस्ते खु. कोस्ते खु.
कडापे काडापे, कांदळगाव बु., येरद
2 पाटणूस 2 पाटणूस पाटणूस
रवाळजे रवाळजे
साजे साजे
सणसवाडी सणसवाडी
भागाड भागाड, तासगाव, येलवडे
विळे विळे, बेडगाव
वरची वाडी वरची वाडी
जीते जीते, उंबर्डी, बोरवाडी, साखळयाची वाडी
भाले भाले, जावठे, बोंडशेत, कांदळगाव खु.
शिरवली त निजामपूर शिरवली त निजामपूर, थरमरी, मालुस्ते , टिटवे, सांगी
2 माणगाव 2 3 माणगाव 3 लोणशी लोणशी, ढालघर, जावळी, मुगवली, गारळ
बामणोली बामणोली, कळमजे, मांगवली
4 तळाशेत 4 तळाशेत तळाशेत, इंदापूर, कशेणे, कोल्हादण, वाढवण
रातवड रातवड
वावे दिवाळी वावे दिवाळी
निळज निळज
पोटणेर पोटणेर, नगरोली, माकटी, रुद्रवली
मुठवली त तळे मुठवली त तळे, उमरोली त दिवाळी, निवी
भुवन भुवन, घोटवळ
पाणसई पाणसई, कालवण, मुठवली त निजा
दाखणे दाखणे, खर्डी बु., कोशिंबळे त निजा.
3 लोणेरे 3 5 लोणेरे 5 लोणेरे लोणेरे, उसरघर
पन्हळघर बु. पन्हळघर बु.
पन्हळघर खु. पन्हळघर खु.
पहेल पहेल
अंबर्ले अंबर्ले
न्हा्वे न्हा्वे
लाखपाले लाखपाले, वडपाले
टेमपाले टेमपाले, खांडपाले
मांगरुळ मांगरुळ, भानदरे, वाघोसे, खडकोली
6 उणेगाव 6 उणेगाव उणेगाव, चापडी, आडघर, वावे त निजामपूर
होडगाव होडगाव, खुडी खु., हातकेली, विंचवली
साळवे साळवे, पाणोसे
गांगवली गांगवली, पळसगाव, खरबाची वाडी, ताम्हाणे त गोरेगांव
करंबेळी करंबेळी, हरवंडी, चन्नाट, कडापूर, वाकी त निजामपूर
पळसगाव बु. पळसगाव बु., घरोशी
कविळवहाळ बु. कविळवहाळ बु., कविळवहाळ खु.
तळेगाव त गोरेगांव तळेगाव त गोरेगांव, रेपेाली
4 मोर्बा 4 7 मोर्बा 7 मोर्बा मोर्बा, नाईटणे, सुर्ले, बोर्ले, महादपोली
देगाव देगाव, रिळे, पाचोळे, निळघुण
दहिवली कोंड दहिवली कोंड
डोंगरोली डोंगरोली
दहिवली त गोवेले दहिवली त गोवेले
कुमशेत कुमशेत, तारणे, ढाकशेळी, शिरवली त.गोवेले
8 पेण त तळे 8 पेण त तळे पेण त तळे, बोरघर त खरवली, आमडोशी
साई साई
वारक वारक, विघवली, कुशेडे त तळे
विहुले विहुले, विहुलेकोंड
काकल काकल, उसर बु.
खरवली खरवली, उमेरोली त.खरवली, चेरवली
साले साले, तिलोरे, कोशिंबळे त तळे
सुरव त तळे सुरव त तळे, राजीवली, सुरव त निजामपूर
5 गोरेगांव 5 9 गोरेगांव 9 गोरेगांव गोरेगांव
देवळी देवळी, मुर
नागाव नागाव, भिंताड
चिंचवली चिंचवली
वडगाव वडगाव, कुरवडे, वडघर त गोरेगांव
10 मांजरवणे 10 मांजरवणे मांजरवणे, मुद्रे, वडघर मुद्रे, शिलीम
पळसप पळसप, हरकोल कोंड
हरकोल हरकोल कोंड, अळसुंदे
मलईकोंड वणी मलईकोंड वणी
मढेगाव मढेगाव
फलाणी फलाणी, नवशी
पुरार पुरार, काचले
वडवली वडवली, कुशेडे त गोवेले, हुर्डी, वाकी त गोवेले
नांदवी नांदवी
टोळ खु. टोळ खु., भांडीवली
गोवेले गोवेले, गोवेले कोंड
चांदोरे चांदोरे, रानवडे, नळेफोडी

 

नगरपंचायतीमध्ये समाविष्ट गावे

अ.क्र. नगरपंचायतीचे नाव समाविष्ट गावांची संख्या समाविष्ट गावांची नावे
1 माणगाव १. माणगाव २. भादाव ३. उतेखोल ४. नाणोरे ५. खांदाड