संपर्क

 

तहसिलदार कार्यालय

पत्ता तहसिलदार कार्यालय तळा,
प्रशासकीय भवन, तळा,
ता. - तळा, जि. - रायगड
दूरध्वनी क्रमांक 02140-269317
फॅक्स क्रमांक 02140-269042
ई मेल tahasiltala@gmail.com

 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय

पत्ता उपविभागीय अधिकारी कार्यालय माणगांव
कचेरी रोड पोलीस परेड मैदान शेजारी,
माणगांव
दूरध्वनी क्रमांक 02140-263141
फॅक्स क्रमांक 02140-263141
ई मेल Sdomangaon@gmail.com